Gradbeni nadzor

GRADBENI NADZOR

Nudimo strokovno in organizacijsko pomoč pri investicijskem procesu ter strokovni nadzor nad izvajanjem del.

Kaj zajema gradbeni nadzor

Gradbeni zakon v 62 členu nalaga investitorju obveznost imenovanja nadzornika pred izvedbo objekta za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje oz pred odstranitvijo zahtevnega objekta. Ne glede na to imenovanje nadzornika ni potrebno za gradnjo nezahtevnega objekta, če so izpolnjeni pogoji 14 člena gradbenega zakona.

Nadzor nad izvedbo del zajema:

 • Zastopanje interesov investitorja.
 • Skrb za upoštevanje predmetnih predpisov.
 • Uvedba izvajalca v delo.
 • Skrb, da se gradnja izvaja skladno s projektom na osnovi katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.
 • Nadzor nad kvaliteto izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.
 • Nadzor nad kakovostjo vgrajenih materialov.
 • Sodelovanje pri pripravi osnutkov pogodb.
 • Pregled in potrjevanje količine izvedenih del – gradbene knjige.
 • Spremljanje projekta in poročanje naročniku o poteku del po parametrih: cena, roki, kakovost in drugo.
 • Sodelovanje pri dogovorih z izvajalci
 • Sodelovanje pri dogovorih z izvajalci in projektanti glede izvedbe detajlov.
 • Sodelovanje pri tehničnem pregledu in pridobitvi uporabnega dovoljenja.
 • Sodelovanje pri primopredaji objekta naročniku.
 • Na željo investitorja lahko ponudimo tudi storitve kot npr:
  • Pomoč pri pridobivanju izvajalcev.
  • Analiza cen prispelih ponudb.
  • Koordinacija del med izvajalci.
  • Terminski plani.
  • Pomoč pri izdelavi razne dokumentacije, ki je pri gradnji potrebna.

Strokovni nadzor nudimo na področju celotne Slovenije. Sedež imamo v Ljubljani.

Z NAMI LAHKO DOSEŽETE VISOKE CILJE

Vpiši pojme, ki te zanimajo